Rokiškio rajono mokyklos - tarp geriausiųjų, tačiau tobulėti yra kur (1)

Publikuota: 2019-03-14 Kategorija: Švietimas
 Rokiškio rajono mokyklos - tarp geriausiųjų, tačiau tobulėti yra kur
Monikos Meilutės nuotr. /

Žurnalas „Reitingai“ pristatė gimnazijų ir savivaldybių reitingus pagal mokinių mokymosi rezultatus. Lietuvos geriausiųjų sąraše pasirodė ir Rokiškio rajone esančių gimnazijų pavadinimai.

Prie geriausiai dalykų išmokančių mokyklų – Rokiškio rajono gimnazijų pavadinimai

Dar gruodžio mėnesį išleistame žurnalo numeryje daugiausia dėmesio skiriama 50 geriausiai pasirodžiusių švietimų įstaigų – remiantis skirtingais rodikliais sudarytas Lietuvos mokyklų TOP50. Sudarytuose sąrašuose atskleidžiama, kurios gimnazijos geriausiai išmoko lietuvių, anglų bei rusų kalbų, istorijos, matematikos, chemijos, biologijos, geografijos, informacinių technologijų (IT), fizikos mokslų.

Sąraše tarp 50 geriausių gimnazijų geriausiai išmokančių lietuvių kalbos 26-oje vietoje puikuojasi Kamajų Antano Strazdo gimnazija, nuo 2017 metų pakilusi iš 84 vietos (2016 metais gimnazija buvo 32, 2015 m. – 19 vietoje). Visų šios gimnazijos abiturientų laikiusių lietuvių kalbos valstybinį brandos egzaminą (VBE) balų vidurkis 2018 metais siekė 59,42 proc. Šiame sąraše įrašytas ir Pandėlio gimnazijos vardas, kuri TOP’e užėmė 47 vietą (2017 metais gimnazija buvo 188, 2016 m. – 36, 2015 – 118 vietoje). Pandėlio gimnazijos mokinių 2018 metų VBE balų vidurkis siekė 55,55 proc.

Į gimnazijų 50-tuką, kurios geriausiai išmoko istorijos, pateko Obelių gimnazija, kuri TOP’e užėmė 32 vietą (2016 m. gimnazija buvo 34, 2015 m. – 317 vietoje). Visų Obelių gimnazijos abiturientų laikiusių istorijos VBE balų vidurkis siekė 60,75 proc.

Sąraše tarp gimnazijų, geriausiai išmokančių IT, aukštą poziciją užėmė Kamajų A. Strazdo gimnazija – remiantis mokyklos abiturientų IT VBE balų vidurkiu, kuris siekė net 97 proc., gimnazija sąraše užėmė 8 vietą ir pateko į aukštesnįjį lygmenį (nuo 99 iki 86 balų) kartu su Lietuvos didmiesčių gimnazijomis. 2017 metais Kamajų A. Strazdo gimnazija buvo 15, 2016 m. – 124, 2015 m. – 259 vietoje.

Tarp gimnazijų, kurios geriausiai išmoko chemijos, vėlgi pateko Rokiškio r. Obelių gimnazija. Sąraše ji pasidalijo 41-42 vietą su LSMU gimnazija. Obelių gimnazijos abiturientų, laikiusių chemijos VBE, balų vidurkis siekė 72 proc. Mokyklų sąraše pagal chemijos VBE rezultatus 2017 metais rajono gimnazija buvo 222, 2016 m. – 219, 2015 m. – 263 vietoje.

Nei viena Rokiškio rajono mokykla nepateko į anglų, rusų kalbų, matematikos, fizikos, biologijos bei geografijos dalykų TOP50.

Pirmą kartą paminėti ir iškiliausi mokytojai

Lietuvos gimnazijų VBE balų vidurkiai – ne vienintelis įvertintas ir įamžintas rodiklis. Žurnalas „Reitingai“ pirmą kartą pristatė ir 200 iškiliausių Lietuvos pradinių mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų mokytojus. Svarbu paminėti, kad šiuo metu Lietuvos mokyklose dirba per 32,5 tūkst. mokytojų, todėl, kadangi toks projektas buvo vykdomas pirmą kartą, o Lietuvoje skirtingų mokyklų yra per 1100, nuspręsta rinkti po du iškiliausius Lietuvos mokyklų mokytojus iš 100 mokyklų. Kaip teigiama žurnale, buvo stengtasi pasirinkti kuo platesnę geografiją, nes projekto tikslas – parodyti, kad išskirtinių mokytojų yra kone visuose Lietuvos regionuose. Išskirti po 33-is pažangių gimnazijų, progimnazijų ir pradinių mokyklų mokytojus buvo prašoma tų švietimo įstaigų vadovų bei administracijos darbuotojų.

Tarp iškiliausių mokytojų pasirodė ir dviejų Rokiškio rajono Pandėlio pradinės mokyklos mokytojų vardai. Tai pradinių klasių mokytojos Ramutė Vaičėnienė ir Renata Kiburienė.

Olimpiadose – prizinės vietos

Žurnale „Reitingai“ Lietuvos švietimo įstaigos reitinguotos ir remiantis mokinių pasiekimais olimpiadose. Rokiškio rajono Kamajų A. Strazdo gimnazija pateko ir į progimnazijų ir gimnazijų reitingų lenteles. Iki 69 vietos reitinguotų progimnazijų sąraše minėtoji gimnazija kartu su Jonavos „Neries“, Alytaus Šaltinių pagrindinėmis mokyklomis, Kauno K. Griniaus, Klaipėdos Tauralaukio, Kauno V. Kudirkos progimnazijomis, Kretingos rajono Salantų, Vilniaus privačia, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijomis ir Vilniaus J. Lelevelio inžinerijos Licėjumi pasidalijo 36-45 vietas. Išvardintose švietimo įstaigose besimokantys ir olimpiadoje dalyvavę mokiniai užėmė antras vietas. Garbingą antrąją vietą užėmė Rokiškio rajono Kamajų A. Strazdo gimnazijos mokinė B. Sokaitė. 2017 metais Kamajų A. Strazdo gimnazija buvo 34, 2015 m. – 4, 2014 m. – 5 vietoje.

Rokiškio raj. Kamajų A. Strazdo gimnazija įvertinta ir Lietuvos gimnazijų tarpe. Pagal olimpiadose dalyvavusių mokinių pasiekimus gimnazija užėmė 18 vietą. Šią vietą lėmė olimpiadose iškovotos dvi I ir viena III vieta. Mokyklos patekimą į šią reitingų lentelę lėmė puikūs S. Macijauskaitės, V. Macijausko ir R. Mičelytės pasirodymai.

Į gimnazijų reitingų lentelę pagal olimpiadų rezultatus pateko ir Rokiškio J. Tumo Vaižganto gimnazija. Mokyklos mokinys B. G. Jencius olimpiadoje pelnė II vietą. Sąraše puikuojasi ir “Romuvos” padalinio vardas. H. Kišūnui olimpiadoje užėmus III vietą padalinys pasidalijo 107-139 vietas su kitomis Lietuvos gimnazijomis.

Rajono vidurkis – vienas prasčiausių

Galiausiai žurnale „Reitingai“ pateikiamas ir švietimo įstaigų savivaldybių reitingas pagal laikytų VBE rezultatus. Jame, surinkusi 35,86 balus, Rokiškio rajono savivaldybė užima 49 vietą (2015 metais – 48).

2018 metų reitingų lentelėje bendrai pateikti ir visų rajono gimnazijų abiturientų laikytų egzaminų rezultatų vidurkiai. Valstybinį lietuvių kalbos brandos egzaminą rajone viso laikė 207 abiturientai: 36-85 proc. rezultatą surinko 45,41 proc. egzaminą laikiusiųjų, 86-100 proc. – 9,18 proc.

2018 metais rusų kalbos egzaminą laikė 9 mokiniai: 36-85 proc. surinko 77,78 proc., 86-100 proc. – 22,22 proc. egzaminą pasirinkusių abiturientų.

Gali pasirodyti, kad gimtoji mūsų kalba visai ne lietuvių, o anglų – šios kalbos egzaminą laikė 237 mokiniai, kurie pademonstravo ir didesnį ne gimtosios, o užsienio kalbos išmanymą: anglų kabos VBE rezultatai akivaizdžiai geresni nei lietuvių kalbos egzamino. 36-85 proc. surinko 51,48 proc., 86-100 proc. – 16,88 proc. laikiusiųjų anglų VBE.

Rajono abiturientai praėjusiais metais ganėtinai aktyviai rinkosi ir matematikos VBE – viso egzaminą laikė 223 mokiniai. 36-85 proc. surinko 23,77 proc., 86-100 proc. – 2,24 proc. egzamino dalyvių.

Sparčiai populiarėja ir IT VBE – pernai jį rinkosi 25 rajono abiturientai. Iš jų 36-85 proc. egzamine surinko 20 proc., 86-100 proc. 28 proc. mokinių.

88 abiturientai pasirinko biologijos egzaminą: 36-85 proc. įvertinimą gavo 52,27 proc. rajono abiturientų, 86-100 proc. – 6,82 proc.

27 rinkosi biologijos VBE: 36-85 proc. įvertinti 70,37 proc. abiturientų, 86-100 proc. – 3,7 proc.

47 rinkosi laikyti fiziką: 36-85 proc. egzamino rezultatą gavo 40,43 proc., 86-100 proc. 0 mokinių.

Istorijos VBE pernai laikė 90: 36-85 proc. surinko 52,22 proc. mokinių, 86-100 proc. –  2,22 proc.

Geografijos egzaminą 2018 metais laikė 53 mokiniai: 36-85 proc. surinko 26,42 proc. mokinių, 86-100 proc. –  1,89 proc.

Apie profesines mokyklas – trumpai

Žurnale „Reitingai“ taipogi trumpai užsiminta ir apie profesines mokyklas. Panevėžio apskritis pagal priimtųjų į profesines mokyklas skaičių – 6-oje vietoje: apskrityje 2018 metais priimta 1069 mokinių. Taip pat dėmesys skirtas ir paklausiausioms profesijoms. Mūsų apskrityje tai pardavėjai, statybininkai, virėjai, mėsininkai, žuvų darinėtojai, krautuvų operatoriai ir žemės ūkio įrenginių operatoriai.

Deja, konkrečiai apie Kavoliškyje įsikūrusią Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklą nekalbėta, tačiau profesinės mokyklos vardas puikuojasi pirmoje sąrašo vietoje pagal įsidarbinimą. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos absolventų įsidarbinimas siekia 14,05 proc. – Užimtumo tarnyboje 2018 m. rugsėjo 1 d. užsiregistravę buvo tokia dalis 2017 m. profesinę mokyklą baigusių absolventų.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video