Socialinių paslaugų poreikis rajone nuolat auga (12)

Publikuota: 2020-07-10 Kategorija: Sveikata
Socialinių paslaugų poreikis rajone nuolat auga
Asmeninio archyvo nuotr. / Rokiškio socialinės paramos centro direktorė Jolanta Paukštienė

Rokiškio socialinės paramos centre veiklų netrūksta - įgyvendinami vis nauji projektai. Integrali pagalba į namus keičia ilgalaikės socialinės globos paslaugas, t.y. apgyvendinimą senelių globos namuose. Senstant visuomenei, didėja poreikis pagalbos į namus paslaugai. Kasmet auga poreikis ir kitoms paslaugoms gauti.

Rokiškio socialinės paramos centro direktorė Jolanta Paukštienė neslepia, kad darbe susiduria ir su iššūkiais. Kad galėtų suteikti pagalbos į namus paslaugas, susiduria su pagrindine kliūtimi - neturi transporto priemonės, kuri pagelbėtų pasiekiant paslaugų gavėjus atokiose vietovėse. Nors socialinių darbuotojų padėjėjų stygiaus nejaučia, tačiau norint surasti psichologą ar socialinį darbuotoją nuo centro nutolusiuose padaliniuose, tenka pasistengti. Centre darbuojasi 111 darbuotojų, iš jų 91 socialines paslaugas padaliniuose teikiantys specialistai.

Paklausta, ar būna atvejų, jog gyventojai socialinių darbuotojų prašo atlikti paslaugas, kurių joms nepriklauso atlikti – direktorė atvira, tokių atvejų tikrai būna. „Kartais pasitaiko tokių atvejų, kad paslaugų gavėjai prašo atlikti tuos darbus, kurie nepriklauso darbuotojoms. Tokiu atveju visada stengiamasi rasti kompromisą ir nepalikti paslaugų gavėjo vieno spręsti iškilusias problemas. Labiausiai nutolusiuose kaimuose paslaugų prieinamumas minimalus. To priežastis yra darbuotojų stygius ir finansiniai resursai“.

Dalyvauja projekte

Rokiškio socialinės paramos centras dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. Projekto metu EQUASS Assurance kokybės vertinimo sistema bus diegiama Rokiškio socialinės paramos centro teikiamai paslaugai – dienos socialinei globai asmens namuose. Įgyvendinus projektą Centras turės veiklos vertinimo sistemą, pagal kurią galės analizuoti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir jų veiksmingumą, o tai svarbu planuojant įstaigos valdymą, socialinių paslaugų plėtrą, finansinius bei žmogiškuosius išteklius.

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. pradėtas įgyvendinti Projektas „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“

Už modelio įgyvendinimą atsakingi Rokiškio savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, Rokiškio socialinės paramos centras ir Užimtumo tarnyba.

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama motyvuoti ilgą laiką nedirbusius asmenis, gaunančius socialines pašalpas, dirbti ir užsidirbti. Tam yra numatytas kompleksas priemonių.

Tikimės, kad pradėjus dirbti su ilgą laiką niekur nedirbančiais ir nemotyvuotais dirbti bedarbiais, pasiūlius jiems tam tikrą paslaugų paketą, jie supras, kad dirbti reikia, kad ne tik pašalpos yra būdas gauti pajamų ir gyventi tenkinant savo ir savo šeimos poreikius“ – sako Rokiškio socialinės paramos centro direktorė Jolanta Paukštienė.

Šiuo metu vyksta asmenų, tinkančių dalyvauti projekte, atranka. Pirminę informaciją asmenims, pageidaujantiems dalyvauti projekto veiklose, teikia nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė Daiva Kilienė, adresu: Vytauto g. 25, Rokiškis (3 aukštas), el.p.: daiva.kiliene@rokiskiospc.lt.

Dienos socialinės globos asmens namuose padalinio veikla

Dienos socialinės globos asmens namuose šiuo metu socialines paslaugas gauna 45 paslaugų gavėjai. Dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų gavėjai yra asmenys, kuriems nepakanka socialinės priežiūros paslaugų. Tai suaugę, darbingo amžiaus asmenys su negalia, kurie dėl neįgalumo iš dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, taip pat senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikis, kurie dėl amžiaus ir sveikatos būklės iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, kuriems reikalingos dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos namuose (integralios pagalbos paslauga).

Direktorė sako, kad paslaugų gavėjai džiaugiasi, kad pradedamos teikti tokios paslaugos. Jie nebesijaučia vieniši, pasitiki darbuotojais. Socialinių paslaugų teikimą būtų galima įvardinti kaip pagalbą silpniesiems visuomenės atstovams, užtikrinant jų minimalių poreikių tenkinimą, gyvenimo buities ir aplinkos palengvinimą.

Integrali pagalba į namus

Šios pagalbos tikslas – sudaryti sąlygas, kad neįgalūs, senyvi ir savimi nebegalintys pasirūpinti žmonės kuo ilgiau visavertiškai galėtų gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti jiems tinkamą socialinės globos ir slaugos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene.

Specialistai dirba komandiniu principu, siekiant išsiaiškinti, kokių konkrečiai paslaugų asmeniui reikia. Iki šiol teikta dienos socialinė globa klientų namuose buvo nukreipta labiau į klientų buities priežiūrą. O naują paslaugą sudaro socialinė globa ir slauga. Priklausomai nuo gavėjo poreikių, specialistai jiems teikia daug ir įvairių paslaugų: nuo injekcijų ir sveikatos konsultacijų iki pasodinimo, nuprausimo ir apipirkimo. Integralios paslaugos specialistai savo klientui gali skirti nuo 2 iki 4,5 val. per dieną, 5 kartus per savaitę. Integralią paslaugą rajono gyventojai gali gauti ir 8 val. per dieną. Tokiomis paslaugomis Rokiškio rajone daugiausia naudojasi senyvi žmonės. „Projektas vyksta labai sėkmingai. Komunikuojame su seniūnijų seniūnais, socialiniais darbuotojais. Žmonės džiaugiasi nauja paslauga. Ji pakeičia ilgalaikės socialinės globos paslaugas, t.y. apgyvendinimą senelių globos namuose“ - įspūdžiais apie programos įgyvendinimą dalinasi centro direktorė J.Paukštienė.

Pagalbos į namus paslauga

Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Šią paslaugą gali gauti rajone registruoti suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Pagalbos į namus, socialinės priežiūros paslauga asmeniui teikiama iki 10 val. per savaitę, centro darbo valandomis ir darbo dienomis.

Paslaugų teikimo trukmę ir sudėtį lemia šių paslaugų poreikis ir objektyvi asmens sveikatos būklė. Pagalbos į namus paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga. Ji nustatoma atsižvelgiant į asmens (šeimos) poreikius, bei susideda iš ne mažiau kaip 3 paslaugų.

Šios paslaugos apima pagalbą konkrečiuose buitiniuose darbuose bei bendravimą, konsultavimą ar tarpininkavimą.

14 lankomosios priežiūros specialistų šią paslaugą teikia 143 Rokiškio rajono gyventojams - Rokiškio mieste, Pandėlio, Obelių, Jūžintų, Juodupės ir Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje. Kiekvienas lankomosios priežiūros specialistas aptarnauja nuo 9 iki 13 asmenų per savaitę. Norint gauti šią pagalbą, asmuo ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys turi kreiptis į seniūniją pagal gyvenamą vietą.

Rokiškio socialinės paramos centro direktorė Jolanta Paukštienė sako, kad rajone stebima visuomenės senėjimo tendencija, todėl daugėja poreikis šioms pagalbos į namus paslaugoms gauti. Palyginus su praėjusiais metais tuo pačiu laiku, paslaugų gavėjų ženkliai padaugėjo.

Padalinys susiduria su pagrindine kliūtimi dėl paslaugų teikimo, nes neturi transporto priemonės, kuri pagelbėtų pasiekiant paslaugų gavėjus atokiose vietovėse, kur nėra kaimynų. Rokiškio rajono gyventojai patenkinti teikiamomis paslaugomis ir specialistais, kurie teikia jiems paslaugas.

J.Paukštienė teigia, kad kiekviena diena darbuotojams yra iššūkis, nes negali nuspėti kas jų laukia, kai nuvyksta pas klientus. Kartais reikia ir skubių paslaugų.

Obelių savarankiško gyvenimo namai - socialinę priežiūrą teikiantis Rokiškio socialinės paramos centro padalinys

Savarankiško gyvenimo namuose vienu metu gali gyventi 30 gyventojų, kuriems į pagalbą tvarkantis socialines problemas, talkina socialinis darbuotojas – padalinio vadovas ir 4 socialinio darbuotojo padėjėjai . Šiuo metu gyvena 21 gyventojas - 4 moterys ir 17 vyrų.

Tai senyvo amžiaus asmenys, suaugę asmenys su fizine negalia, socialinės rizikos grupei priklausantys suaugę asmenys, kuriems nereikia nuolatinės priežiūros. Asmuo norėdamas apsigyventi Obelių savarankiško gyvenimo namuose turi turėti asmeninių piniginių pajamų pragyvenimui, susimokėjimui už socialines paslaugas. Apgyvendinimo laikotarpį nustato asmens poreikio ir nustatymo komisija.

Gyventojų požiūris į teikiamas paslaugas ir darbuotojus yra teigiamas, tačiau vidaus tvarkos taisyklių dažnas nenori laikytis. Susiduriama su alkoholio vartojimo problema, dėl gyventojų agresyvumo, jiems sutramdyti tenka dažnai kviesti policijos pareigūnus. Dėl piktybinio agresyvaus paslaugų gavėjo elgesio tenka nutraukti sutartį, ir pašalinti iš savarankiško gyvenimo namų“ - problemas dėsto pašnekovė.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo dienos centras vaikams ir jaunuoliams

Dienos centras buvo įkurtas 2018 metais. Jį pradėjo lankyti 11 jaunuolių. 2019 skaičius išaugo iki 14, o 2020 metais - 15 negalios jaunuolių.

Jaunuoliams teikiamos bendrosios socialinės paslaugos ir ugdymas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas per kasdienio gyvenimo, darbinių įgūdžių ugdymą.

Nors pavadinime įrašyti ir vaikai, prašymo lankyti tokį Dienos centrą iš vaikų nesame gavę. Reikalinga peržiūrėti ir patį paslaugos paketą. Galbūt naudinga teikti dienos socialinės globos paslaugas ir sunkios negalios jaunuoliams. Kaip ir kitoms paslaugoms teikti reikalinga transporto paslauga jaunuolius atvežti į Dienos centrą bei parvežti į namus. Klientai, dėl transporto paslaugos nebuvimo negali lankyti Dienos centro kiekvieną dieną - teigia centro direktorė J.Paukštienė.

Rokiškio socialinės paramos centras teikia aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis paslaugą.

Per metus išduodama apie 700 techninės pagalbos priemonių. Techninės pagalbos priemonėmis per metus aprūpinama apie 500 asmenų.

Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos padalinyje šiuo metu teikiama tik trumpalaikė socialinė globa

Padalinyje socialinės paslaugos teikiamos suaugusiems asmenims su sunkia negalia, senatvės pensijos sulaukusiems asmenims su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia. Globą šioje įstaigoje gauna 16 asmenų.

Asmenys, kuriems teikiamos soc. paslaugos centre, aprūpinti individualiomis higienos priemonėmis, organizuojamas maitinimas, organizuojamos transporto paslaugos, teikiamos užimtumo paslaugos, organizuojamos psichologo ir medicinos paslaugos.

J.Paukštienė sako, kad gyventojai džiaugiasi teikiamomis paslaugomis. Organizuojamos visos socialinės paslaugos, kurios labiausiai atitinka tuo metu iškilusias problemas ar sveikatos sutrikimus. Labiausiai socialinėmis paslaugomis, teikiamomis Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos padalinyje džiaugiasi gyventojų artimieji. Dauguma gyventojų šiuo metu yra sergantys dimensija, todėl jie nelabai suvokia paslaugų reikšmės. Artimieji mato, kaip yra rūpinamasi čia gyvenančiu asmeniu, todėl artimųjų jaučia dėkingumą, nes žino, kokias paslaugas gaus ir kad bus pasirūpinta ir suorganizuota paslaugomis kurių prireiktų sprendžiant iškilusias problemas.

Darbuotojams šioje įstaigoje sunkiausia, kol naujai atvykęs gyventojas adaptuojasi naujoje aplinkoje ir įpranta laikytis vidaus tvarkos taisyklių bei dienotvarkės. Darbuotojai turi įdėti daug pastangų ir darbo, kad įgautų pasitikėjimą vieni kitais, ir gyventojas nejaustų diskomforto, jam būtų gera ten gyventi.

Šeimos ir vaiko gerovės padalinyje dirbama su šeimomis, patiriančiomis riziką.

Pirmąjį šių metų ketvirtį tokių šeimų buvo 187, vaikų – 385. Praeitais metais tuo pačiu laiku buvo 174 šeimos, 339 vaikai.

Kaip problemines sritis centro direktorė išskiria tai, kad susiduriama su reikalingų šeimoms paslaugų trūkumu rajone, juntamas transporto stygius.

Klientai paslaugas dažniausiai priima noriai, tačiau yra ir prieštaraujančių, ir tokių, kurie paslaugų nepriima. Didžiausias iššūkis – darbuotojų saugumas, nes klientai būna agresyvus, vartojantys narkotines medžiagas, teisti už žmogžudystes.

Čia taip pat pasitaiko klientų, prašančių atlikti paslaugas, kurios darbuotojams atlikti nepriklauso, tačiau darbuotojai žino savo pareigybes ir paaiškina, kad tų paslaugų neteikia. Į nutolusius kaimus sudėtinga nuvykti, nes atstumai dideli ir problemos kyla dėl transporto stygiaus. Žiemos metu būna pavojingi ir nevalyti keliai“- sako direktorė.

Globos centras ieško asmenų, pasiryžusių tapti nuolatiniais globėjais

Rokiškio rajone yra 51 globėjų šeima, kurioje gyvena 73 globojami vaikai. Su visomis šeimomis Globos centro specialistės nuolat palaiko ryšį.

Jaučiamas asmenų, pasiryžusių tapti nuolatiniais globėjais, trūkumas. Rokiškio rajone yra 36 nuolatiniai globėjai. Jų namuose auga 49 globojami vaikai.

Kiek neramina dažna teisės aktų kaita, prie to reikia prisitaikyti. Taip pat vis dar pasitaiko visuomenės neigiamas požiūris į globą ir globėjus. Globos centras įsikūręs rajono centre, pačiame Rokiškio mieste, todėl iš aplinkinių seniūnijų pasiekti paslaugas klientams yra patogu. Globos centras turi priskirtą automobilį, o klientų namuose lankosi pagal poreikį“- darbo ypatumus vardino J.Paukštienė.

 

 

 

 

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video