Katalikų bažnyčios plačiau praveria duris tikintiesiems. Sekmadienio šv. Mišios – tik nuotoliniu būdu (0)

Publikuota: 2020-04-27 Kategorija: Laisvalaikis
Katalikų bažnyčios plačiau praveria duris tikintiesiems. Sekmadienio šv. Mišios – tik nuotoliniu būdu
L. Dūdaitė-Kralikienė / Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje nuo pirmadienio iki šeštadienio dvasininkai aukos po dvejas šv. Mišias: 9 ir 18 val.

Praėjusį penktadienį, atsižvelgdama į Vyriausybės švelninamą karantiną, ir Lietuvos Vyskupų konferencija priėmė sprendimus tikintiesiems plačiau praverti šventovių duris. Tikintieji galės dalyvauti šv. Mišiose nuo pirmadienio iki šeštadienio (imtinai), bus dalinama Komunija, tačiau sekmadieniais pamaldos vyks taip, kaip ir dabar – be tikinčiųjų, jie galės stebėti transliacijas nuotoliniu būdu. „Rokiškio Sirena“ primena, kad mūsų facebook paskyroje sekmadienio šv. Mišios iš Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios tiesiogiai transliuojamos kiekvieną sekmadienį, 9 val. Jei negalėjote jų pamatyti tiesiogiai, tuomet žiūrėkite vaizdo įrašą minėtoje paskyroje arba svetainėje www.rokiskiosirena.lt

Kas pasikeitė?

Lietuvos Vyskupų konferencija pristatė pokyčius, kurie įsigaliojo balandžio 27-ąją. Ganytojai skelbia:

  1. Rimtas pavojus savo ar kitų sveikatai yra pakankama priežastis, atleidžianti nuo dalyvavimo šv. Mišiose sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis. Ypač raginame tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus. Šiuo atveju šv. Mišias galima išklausyti naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.
  2. Leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui). Jei žmonės netelpa bažnyčioje, lauke esantys tikintieji laikosi 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Komunija dalijama pirmiausia bažnyčios viduje, po to lauke esantiems tikintiesiems, prieš tai juos perspėjus, kad neitų vidun. Iki atskiro nutarimo pirmadieniais – šeštadieniais leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems.
  3. Bažnyčiose turi būti užtikrintos higienos normos: prie įėjimo padėti dezinfekantai, apeigų metu visi, išskyrus celebruojantį kunigą, burną ir nosį turi būti pridengę kauke ar kitu apdangalu. Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.
  4. Aukojamos negiedotinės šv. Mišios be pridėtinių pamaldų.
  5. Laidotuvių apeigos atliekamos tik kapinėse. Gali dalyvauti artimiausi šeimos nariai, neskaitant kunigo ir laidojimo paslaugų personalo. Karstas su mirusiojo palaikais į bažnyčią nenešamas. Laidotuvių šv. Mišios gali būti aukojamos laidotuvių dieną arba kitu laiku pagal susitarimą su artimaisiais.
  6. Vykdydami sielovadą kunigai ir tikintieji visur bendrauja burną ir nosį prisidengę kauke, imasi kitų saugumo priemonių.
  7. Kunigams emeritams nepatariama aukoti šv. Mišių dalyvaujant tikintiesiems.
  8. Kunigas, pajutęs peršalimo simptomus, privalo saviizoliuotis bei apie tai pranešti dekanui.
  9. Pandemijos metu ypač raginame tikinčiuosius ir kunigus asmeniškai melstis, kad greičiau būtų pažabotas šis virusas, bei prašyti sveikatos ligoniams ir stiprybės tiems, kurie jais rūpinasi. Toliau tęsiame kasdienį maldos tiltą 20 val. Ypač šiuo metu malda – ne tik pareiga, bet ir mūsų svarbus įnašas kovoje su pandemija.

Transliacijos – tik sekmadieniais

Kaip veiks pokyčiai Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapijoje? Dekanas Eimantas Novikas paaiškino, kad šioje bažnyčioje pamaldos pirmadieniais-šeštadieniais bus aukojamos du kartus per dieną: 9 ir 18 val. Kadangi tikintieji jau gali dalyvauti šv. Mišiose asmeniškai, tad ir transliacijų Rokiškio Carito paskyroje šiomis dienomis nebus. Bažnyčiose nebus giedotinių šv. Mišių, taip pat ir pridėtinių pamaldų.

Kas kita sekmadienis. Kadangi sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose tikintiesiems negalima, tad ir toliau jos bus transliuojamos: „Rokiškio Sirenos“ facebook paskyroje, svetainėje www.rokiskioparapija.lt bei Rokiškio Caritas paskyroje. Sekmadienio šv. Mišių pradžia – 9 val. Kitos dekanato parapijos šv. Mišių aukojimą tikintiesiems atnaujins, pasak dekano, savo nuožiūra. Po sekmadienio šv. Mišių buvo svarstoma, kaip pažymėti vietas tikintiesiems klauptuose, kad būtų išlaikytas saugus atstumas vienas nuo kito. Tikintieji pagaliau galės pasigrožėti ir šv. Jono Pauliaus II skulptūra iš smėlio, pamatyti bažnyčios interjero naujoves: grindyse įrengtas specialias stiklo plokštes, pro kurias matyti ankstesnių bažnyčių pamatai.

Taip pat tikintieji kviečiami kreiptis dvasinių patarnavimų į savo parapijų dvasininkus. Bus klausomos išpažintys, dalinama Komunija, tik ji bus duodama tikintiesiems į rankas. Taip pat galima dėl šv. Mišių kreiptis į budintį kunigą, susisiekti su dvasininkais ir gyvai, ir telefonu, ir elektroniniu paštu.

Kitas sekmadienis – Motinos diena. Sekmadienį šv. Mišiose bus meldžiamasi už aukotojų gyvas ir mirusias motinas. Paaukoti galima bažnyčioje – ten pastatyta speciali aukų dėžutė. Taip pat aukas galima pervesti tiesiai į parapijos sąskaitą, pavedime pažymint, kokiu tikslu: ar bažnyčios ir jos tarnų išlaikymui, ar kaip auka už šv. Mišias, tos lėšos skiriamos.

Penktadienį prasidės vadinamosios gegužinės pamaldos. Anksčiau ir rajono kaimuose, miesteliuose buvo tradicija rinktis kurio nors tikinčiųjų namuose: melstis Švč. Mergelės Marijos litaniją, giedoti „Sveika, Marija“. Dabar tokių susibūrimų organizuoti negalima. Melstis derėtų leistinu metu savo bažnyčioje ar žiūrėti pamaldų transliacijas.

Dekanas perspėjo tikinčiuosius, ypač sergančius, esančius rizikos grupėje, rūpintis savo sveikata.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą