Įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ „Boružiukų“ grupėje (0)

Publikuota: 2021-02-19 Kategorija: Aktualijos
Įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ „Boružiukų“ grupėje
Rokiškio Sirena nuotr. / Vaikų žaidimų aikštelė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų“ 3.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Rokiškio skyriaus 2021 m. vasario 17 d. raštą Nr. (5-24 16.1.17 E) 2-32751 „Dėl siūlymo taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą“:

  1. N u s t a t a u, kad Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ „Boružiukų“ grupėje (adresas: Jaunystės g. 15, Rokiškis), esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir ugdymo procesas įgyvendinamas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu nuo 2021 m. vasario 17 d. iki 2021 m. vasario 25 d.
  2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.rokiskis.lt ir Teisės aktų registre.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui adresu: Respublikos g. 62, Panevėžys, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Administracijos direktorius

Andrius Burnickas

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video