Gegužės 10 d. baigiamas šildymo sezonas (6)

Publikuota: 2021-05-07 Kategorija: Aktualijos
Gegužės 10 d. baigiamas šildymo sezonas
Rokiškio Sirena nuotr. / Daugiabučiai namai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 61 ir 63 punktais:

  1. N u s t a t a u 2020-2021 metų šildymo sezono pabaigą nuo 2021 m. gegužės 10 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (įskaitant Rokiškio rajono seniūnijas) administraciniuose pastatuose, Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė ar dalininkė yra Rokiškio rajono savivaldybė (išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas), bei savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse ir akcinėse bendrovėse.
  2. N u r o d a u, kad šilumos vartotojams (įskaitant daugiabučius namus), kurių savininkė ar dalininkė Rokiškio rajono savivaldybė nėra, šildymo sezonas baigiamas 2021 m. gegužės 10 d., o šiame punkte minimi šilumos vartotojai, nusprendę baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu šildymo sezono pabaiga, apie sprendimą praneša šilumos tiekėjui.
  3. P a v e d u Bendrajam skyriui paskelbti šį įsakymą savivaldybės interneto svetainėje, vietos spaudoje ir Teisės aktų registre.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

                       Valerijus Rancevas

 

Užs. nr. 1326

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video